×

Regulamin Konkursu Wilanowski Fotomaraton 

§ 1. Postanowienia Ogólne 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie “Wilanowski Fotomaraton”. 
 2. Strona Konkursowa będzie opublikowana pod adresem https://www.facebook.com/wilanowskifotomaraton/
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Organizatorami Konkursu są Miasto Stołeczne Warszawa- Urząd Dzielnicy Wilanów oraz Klub Fotograficzny Centrum Kultury Wilanów. 
 6. Administratorami strony  https://www.facebook.com/wilanowskifotomaraton/ są Arkadiusz Obszyński i Amina Księżopolska. Na stronie będą zamieszczane zdjęcia uczestników 
 7. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie są̨ osobami pełnoletnimi lub są̨ osobami powyżej 13 roku życia posiadającymi zgodę̨ przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
 8. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie
 10. Regulamin dostępny jest pod adresem adres strony https://iso6400.pl/wilanowski_fotomaraton_regulamin/

§ 2. Zasady Konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 23.03.2024 od godz. 9:00 do dnia 23.03.2024 r. do godz. 15:00 i odbędzie  się niezależnie od wówczas panujących warunków atmosferycznych. Konkurs ma za zadanie wyłonienie najciekawszych autorskich zdjęć (dalej także „Prac Konkursowych”).
 2. Uczestnik zgłasza swój udział w Konkursie poprzez platformę rejestracyjną strefazajec.pl.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Liczba Uczestników jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników: 70 osób.
 5. Przebieg Konkursu:
 • w dniu Konkursu, Uczestnik zamelduje się w wyznaczonym punkcie startowym z dokumentem tożsamości, potwierdzając tym samym swój udział w Konkursie, a następnie w drugim punkcie kontrolnym;
 • w punkcie startowym Uczestnik otrzyma numer startowy, który jest zobowiązany eksponować w widocznym miejscu podczas trwania Konkursu;
 • w czasie trwania Konkursu Uczestnik będzie musiał stawić się w punkcie kontrolnym w godzinach jego funkcjonowania;
 • w trakcie trwania Konkursu Uczestnik będzie musiał wykonać 6 zdjęć w 6 godzin w kolejności podanej przez Organizatora;
 • wykonanie ostatniego zdjęcia musi nastąpić do godz. 15:00.
 1. Temat Konkursu:
 1. tematem przewodnim Konkursu jest „Wilanów”. Uczestnik na poszczególnych etapach Konkursu otrzyma tematy zdjęć;
 2. tematy będą wręczane na kartach tematycznych w trakcie trwania Konkursu w punkcie startowym i kontrolnym i do tej pory pozostają tajemnicą dla Uczestników;
 3. pierwsze 2 tematy Uczestnicy otrzymają w punkcie startowym, przy czym punkt ten działa od 8:30 do 9:30;
 4. drugi punkt kontrolny będzie czynny w godz.: 10:30-11:30;
 5. trzeci punkt kontrolny będzie czynny w godz.: 12:30-13:30;
 6. ostatni punkt kontrolny będzie czynny w godz.: 14:30-16:00. W tym punkcie Uczestnicy udostępniają Organizatorowi kartę  pamięci w celu zgrania zdjęć lub prześlą zdjęcia z telefonu komórkowego oraz otrzymują potwierdzenie ukończenia Konkursu.
 1. Potwierdzenie ukończenia Konkursu nie jest równoznaczne z dopuszczeniem zdjęć Uczestnika do oceny. 
 2. Weryfikacji zgodności z regulaminem będą podlegać: liczba zgłoszonych zdjęć i ich kolejność; data i godzina wykonania zdjęć; brak ingerencji w ujęcia przy pomocy programów do obróbki zdjęć.
 3. Organizator w szczególności zweryfikuje czy zdjęcia:
 • nie zawierają treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek dobre imię;
 • nie zawierają treści zabronionych, np. pornograficznych, ukazujących zabijanie lub dręczenie zwierząt;
 • nie zawierają treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, np. obscenicznych, godzących w uczucia religijne;
 • nie zachęcają do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Prac Konkursowych:

 • niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu;
 • uniemożliwiających dokonanie oceny przez Jury w kontekście jakości zdjęć;
 • zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, obiektywnie niemoralnych lub naruszających obowiązujące przepisy prawa i współżycia społecznego, a także naruszającymi prawa osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych oraz praw autorskich.

§ 3. Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do Pasjonatów Fotografii – zarówno amatorów, jak i  zaawansowanych fotografów.
 2. Zdjęcia konkursowe mogą być wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym z kartą albo telefonem komórkowym, które uczestnik zapewnia we własnym zakresie.
 3. Zdjęcia konkursowe muszą być w formacie JPEG. 
 4. Ocenie podlega sekwencja  6 zdjęć zgodna z sekwencją tematów, wykonanych w dniu 23.03.2024 w godz.: 9:00- 15:00, jednym aparatem, znajdujących się na karcie lub przesłanych z aparatu komórkowego i będących dowolną interpretacją Uczestnika poszczególnych tematów zadanych przez Organizatora. 
 5. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnym czasie w zakresie powyższych godzin. Uczestnik ma obowiązek sprawdzić ustawienia czasu w swoim aparacie przed rozpoczęciem Konkursu.
 6. Uczestnik może w trakcie Konkursu kasować zdjęcie, którego nie chce poddawać ocenie i zastąpić je nowym, pod warunkiem że sekwencja zdjęć będzie nadal zgodna z sekwencją tematów oraz że liczba zdjęć przekazanych nie będzie większa ani mniejsza niż 6.
 7. W ramach Konkursu jeden Uczestnik może przekazać tylko jedną sekwencję 6 zdjęć
 8. Uczestnik może korzystać z różnych obiektywów, filtrów montowanych na obiektywach, flesza oraz statywu. Nie jest dozwolone używanie  tzw. kreatywnych efektów (filtrów) w aparatach komórkowych i cyfrowych poza przełączeniem się na tryb czarno biały (przed zrobieniem zdjęcia).
 9. Uczestnik nie może poddawać zdjęć jakiejkolwiek obróbce po ich zrobieniu za pomocą programów do edycji zdjęć. Nie może tez modyfikować nazw plików ani innych ich parametrów.
 10. Na ostatnim punkcie kontrolnym, uczestnik musi mieć:
 • dokument tożsamości;
 • kartę z 6 zdjęciami lub telefon komórkowy;
 • numer startowy opatrzony znakiem rejestracji na poszczególnych punktach kontrolnych;
 • zgody osób, których wizerunki są na zdjęciach. Uczestnik na starcie otrzyma formularze do podpisu przez osoby fotografowane.
 1. Każdy Uczestnik przekazuje zdjęcia na ostatnim punkcie kontrolnym do zgrania w wersji elektronicznej.
 2. Zdjęcia zostaną opatrzone numerem startowym uczestnika bez danych osobowych.
 3. Organizator weryfikuje datę zdjęcia, liczbę zdjęć, brak poddaniu obróbce – zdjęcia które są zgodne z Regulaminem Konkursu, zostają przekazane do oceny Jury .
 4. Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, na każdym jego etapie, w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu. W przypadku wykluczenia Organizator nie będzie brał pod uwagę zgłoszonych projektów w rozstrzygnięciu Konkursu.

§ 4. Wyłonienie zwycięzców konkursu

 1. Laureaci Konkursu („Laureaci”) w liczbie 7 osób, zostaną wybrani przez Jury najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2024 r.
 2. Laureatem Konkursu jest Uczestnik będący autorem zdjęcia a nie osoba / osoby pokazane na zdjęciu.
 3. Podczas obrad członkowie Jury nie będą informowani przez Organizatora o tożsamości Uczestników – autorów zgłoszonych zdjęć. Termin i miejsce obrad Jury określa Organizator. Przy wyborze najlepszych zdjęć, zgodnie z procedurą opisaną poniżej, Jury będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę spójność tematyczną, walory estetyczne zdjęcia, oryginalność i pomysłowość Uczestnika – autora zdjęcia. Decyzje Jury są ostateczne.
 4. Komisja konkursowa wyłoni 1 najlepszą serie 6 zdjęć, przyznając 1 nagrodę główną.
 5. Komisja konkursowa wyłoni dodatkowo 6 autorów w poszczególnych kategoriach (tematach) do nagrody wyróżnienia.
 6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez informację, która zostanie opublikowana na stronie https://www.facebook.com/wilanowskifotomaraton/
 7. Odebranie nagród będzie możliwe w terminie do 10 maja 2024 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w recepcji Centrum Kultury Wilanów ul. Kolegiacka 3 w Warszawie w godzinach pracy recepcji.
 8. Warunkiem odbioru nagrody będzie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także podpisanie protokołu przekazania nagrody.
 9. Nieodebranie nagrody do 10 maja 2024 roku do godziny 15:00 jest równoznaczne z bezpowrotną utratą prawa do nagrody. Nieodebrane  nagrody zostaną zwrócone fundującym je Partnerom.
 10. Uczestnicy proszeni są o niepublikowanie zdjęć konkursowych przed ogłoszeniem wyników w celu uniknięcia stronniczości w pracy Jury. W przypadku gdy autorstwo takiego zdjęcia dojdzie do wiadomości Jury, Organizator może zdecydować o dyskwalifikacji Uczestnika.

§ 5. Nagrody

 1. Główna nagroda rzeczowa za 1 miejsce w kategorii 6 zdjęć.
 2. Nagrody wyróżnienia dla każdej z 6 kategorii.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykorzystania nagrody.
 4. Obowiązek publicznoprawny, zwłaszcza z tytułu pełnienia funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród (art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), pozostaje po stronie organizatora oraz partnerów wydarzenia (fundatorów nagród).

§ 6. Prawa autorskie

 1. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z:
 1. oświadczeniem Uczestnika, iż jest wyłącznym twórcą zdjęcia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z późn. zm.) i przysługują mu wszystkie prawa autorskie do zdjęć zgłoszonych w ramach niniejszego Konkursu, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
 2. w przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z materiałami przekazanymi Organizatorowi, Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do Pracy Konkursowej nie przysługiwały w pełni i wyłącznie Uczestnikowi w dacie jej zgłoszenia;
 3. dostarczeniem pisemnej zgody osoby fotografowanej, której wizerunek widnieje na zdjęciu w celu udokumentowania, że zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich; rozpoznawalne osoby (np. koledzy, aktorzy, nieznajomi), które są widoczne w treści Pracy konkursowej (także anonimowo), udzieliły na to wyraźnego zezwolenia, obejmującego też opublikowanie Pracy konkursowej;
 4. przejęciem przez Uczestnika pełnej odpowiedzialności w przypadku, gdy osoba trzecia będzie zgłaszała roszczenia do zdjęć zgłoszonych do Konkursu, otrzymanie pisemnej zgody osoby fotografowanej, której wizerunek można rozpoznać na zdjęciu;
 5. udzieleniem przez Uczestnika Organizatorowi i Partnerom Konkursu -nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na wykorzystanie projektu w zakresie następujących pól eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania;
 2. wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów, archiwizacja zapisów;
 3. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych);
 4. publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych;
 5. wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami;
 6. wyłączne prawo wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektów, obejmujące w szczególności: redakcję, opracowanie, kompilację, adaptację, a także korektę oraz pozostałe pola eksploatacji;
 7. wykorzystywanie w działaniach promocyjnych realizowanych przez Organizatora i Partnerów Konkursu;
 8. wykorzystywanie zdjęć zgłoszonych w Konkursie przez Organizatora i Partnerów: Korzystanie ze zdjęć w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Uczestników, w tym prawa do autorstwa zdjęć zgłoszonych na Konkurs, jak również prawa do samodzielnej publikacji zdjęć po rozstrzygnięciu Konkursu.

§ 7 Dane osobowe

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na:
 1. przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i we wskazanym w Regulaminie zakresie, wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania, wydania i odbioru Nagród;
 2. opublikowanie imienia i nazwiska, jak również zdjęć zgłoszonych w Konkursie przez Uczestnika jako Zwycięzcy w miejscach wymienionych w § 6 p.1.4
 1. Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest Organizator.
 2. Dane przetwarzane są w celu realizacji niniejszego Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji niniejszego Konkursu. Informujemy o przysługującym prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Z Administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: centrum@kulturawilanow.pl, telefonicznie: 22 651 98 20. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się na adres siedziby głównej Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ido@kulurawilanow.pl

Dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją Konkursu przetwarzane są:

 1. w celu udziału w Konkursie i jego przeprowadzeniu, ogłoszenia wyników Konkursu
 2. oraz ewentualnego przekazania Nagrody; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”); wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, przekazania Nagrody oraz ogłoszenia wyników;
 3. w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. w celu rozliczeń podatkowych oraz księgowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 5. w celu rozpatrzenia potencjalnych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest uzasadniony interes Organizatora wyrażający się w konieczności prawidłowego przebiegu Konkursu oraz zabezpieczenia się przed potencjalnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 6. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie;
 7. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursie, niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wyłonieniu Zwycięzców.
 8. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą odmowy wydania Nagrody.
 9. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora, a także Partnerzy Konkursu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, przyznania Nagród,  a także publikacji prac.
 10. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do zakończenia Konkursu, co może być przedłużone o termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Dane osobowe uczestników Konkursu będą niezwłocznie usuwane po zakończeniu Konkursu, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa prawna przetwarzania takich danych.
 11. Uczestnikom przysługuje prawo do:
 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika,
 3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny zostać wysłane w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora urzeczewfotografii@gmail.com O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany mailowo. Odpowiedź zostanie wysłana pod adres z którego została wysłana reklamacja.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie: https://www.facebook.com/wilanowskifotomaraton/
 2. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z przyczyn od niego niezależnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników w trakcie trwania Konkursu, a także za urazy samych Uczestników, chyba że powstałe w wyniku rażących zaniedbań Organizatora. Partnerzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników w trakcie trwania Konkursu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.